Welkom op de website van Annet

Op 10 mei 2011 kreeg Annet de uitslag van het landelijk bevolkingsonderzoek borstkanker. Het was geen goed nieuws. De tumor die was geconstateerd blijkt kwaadaardig. Ze krijgt de diagnose borstkanker. Een traject van onderzoeken volgde en ze heeft een serie van 6 chemokuren gehad, daarna de operatie en nu zijn ook de serie bestralingen geweest. Het herstel verliep voorspoedig! Zo voorspoedig dat ze al weer een mooie reis naar Israël heeft gemaakt. Daarvan doet ze nu hier ook verslag.
Op deze blog houdt Annet haar belevenissen bij. Hieronder de nieuwste berichten van en over haarzelf. Vul hier rechts je emailadres in, je ontvangt dan bij nieuwe berichten een mailtje.
En laat gerust een reactie achter, dat vind ze erg fijn!
Posted in Annet | 4 Comments

Verslag Israel-reis deel 7: Wees sterk en moedig Jozua 1

En de Here sprak tot Jozua: Zie Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan; zo moet gij zes dagen doen terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uitdragen. Maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heentrekken en de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoud en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal instorten en het volk moet daarop klimmen recht voor zich uit. En zo is dat ook gebeurd: lees maar in Jozua 6 vanaf vs 2 t/m 5.

Vanuit de doopplaats bij de Jordaan zijn we naar Jericho gegaan waaar we zouden gaan overnachten in het fraaie Jericho Resort Village. Toen we daar aankwamen werden we ook in dit Hotel hartelijk ontvangen met een welkomsdrankje en we kregen stikkers met onze kamernummer die we op onze koffers plakten die werden door het personeel van het hotel naar onze slaapverblijven gebracht. Deze keer hadden we geen kamer maar een appartementje tot onze beschikking: dit keer geen autoweg geluiden maar een uitzicht tussen de bomen en konden de vogeltje s horen fluiten! Tot mijn verassing was er ook een overheerlijk zwembad. Aangezien we laat gingen eten maakten onze groep heerlijk gebruik van het zwembad dat was zo heerlijk genieten om met broeders en zusters samen te zwemmen; dat vond ik ook een evenement samen met de dominee een baantje trekken dat doet ook niet iedereen…

Badlakens werden verstrekt door het hotel wat een luxe. Ook was er een heerlijke borrelpot achter het zwembad. Later gingen er ook een aantal heerlijk relaxen op de ligstoelen die bij het zwembad stonden en ik relaxste in de borrelpot. Nadat iedereen uit het water was en weer aangekleed verzamelden we in de eetzaal. Daar stond een heerlijk buffet op ons te wachten; daarna nog een samenkomst om de dag te evalueren en af te sluiten. Daarna gingen de meesten naar hun appartement want het was ook een hele enerverende dag geweest waarin we heel veel hebben gezien en gehoord. Een kleine groep bleef nog op het terras een wijntje drinken met het uitzicht op een sprookjes-verlicht zwembad.

De volgende dag moesten we weer vroeg op. Om 7 uur ontbijt en de koffers weer ingepakt. Deze werden door het personeel weer naar de uitgang gebracht. We moesten er wel even op toezien dat je koffer de bus in ging. In de bus werden we weer verwelkomd door Avner die ons in het Israelisch goede morgen leerde zeggen: “Boker tov” dat hij ons een paar keer liet nazeggen. Na een klein stukje rijden stopten we bij het Hisham Palace: een archeologisch stuk bezienswaardigheid van een opgegraven stad uit de vroegere jaren. Een tempel of synagoge nog helemaal in tact met fraaie tegeltjes. We kregen van Avner het nodige te horen en we mochten daar rond kijken en foto’s maken.

Jericho
De tekst is van Peter Dingemanse een toemalig dirigent van destijds het leids kerkkoor

Jozua won de strijd van Jericho omdat God steeds met hem was

Jericho, Kanaänitisch stadje midden in het land, In het oosten wat een schouwspel, duizenden Iraelieten verzamelden zich bij de rivier de Jordaan. Met hun nieuwe leider Jozua. Ze liepen en daar, dan weer daar, ze zwierven op de woestijnvlakte al 40 jaar.
En het woord van God verstonden ze zo: verover de wereldstad Jericho. Dus wees Jozua een 2 tal spionnen om de stad te verkennen.

Het verslag van de spionnen klonk heel gunstig uit hun mond , Dus doorkruis de rivier de Jordaan bij een stuk drooggemaakte grond. Maar een man stond vlak voor hen met een getrokken zwaard. “Ben je voor of ben je tegen?” sprak Jozua kordaat.

En de Heer die sprak wees maar niet bang , loop maar om de stad 6 dagen lang. Laten de priesters op de ramshoorn blazen ongelooflijk niet dan? Elke dag vroeg op 6 dagen lang , om te marcheren en om te toeteren Dat klinkt een beetje saai maar het tegendeel is waar, en dan is nu de zevende dag aangebroken. Er staat vandaag heel wat te gebeuren, je moet het gewoon zien, om het te geloven. Soldaten voorop en achter in de rij, de priesters in het midden lopen zij aan zij met de trompet in de hand, het gaat maar rond en rond, 6 keer nu al, nog staat de muur overeind. Maar na de 7e keer klinkt er een luid gejuich en trompetgeschal en dat alle muren neer storten…. Plats!!!!!!!

En dan nu de moraal van het verhaal: Wees sterk, vastberaden en gehoorzaam, en bovenal als je op een beetje weerstand stuit: Volhouden!

Wees sterk en moedig, Jozua hoofdstuk 1

Hartelijke groeten van Annet v.d. Meij

Posted in Annet | 1 Comment

Verslag Israel-reis deel 6: Bezoek aan een van de doopplaatsen bij de Jordaan

Marcus 9 vs 9 t/m 12, de doop en de verzoeking in de woestijn

En het geschiede in die dagen dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en zich door Johannes in de Jordaan liet dopen  En terstond toen hij uit het water opsteeg , zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op zich nederdalen en een stem kwam uit de hemel

en ;  Gij zijt mijn zoon de geliefde in U heb ik mijn welbehagen.
En terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn  En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren , en de engelen dienden Hem. 

We zijn met onze groep bij een van de doopplaatsen geweest  en we zagen aan de overkant van de Jordaan Jordanie liggen ,Wij bevonden ons  ongeveer op de grens  van Israel en Jordanie  een land die op de overgang van het vochtige gematigde Middelandse zee klimaat  naar het droge woestijnklimaat  en grote temperatuurverschillen  overdag en s nachts Jordanie bestaat voor vier vijfde deel uit woestijn  Ammon, Moab en Edom  uit het oude testament maakten er deel van uit  in Edom woonden de nakomelingen van Esau (Genesis 25 vanaf vs 21)

We hebben niet echt een doopdienst daar meegemaakt . wel zagen we daar mensen die maar een beetje voor de show in doopkleding liepen in het water

We hebben daar wel aan het water gezeten en de nodige dingen zijn verteld  en zelf had ik ook mijn gedachten  aan het volk van Israel  die onder leiding van Jozua  met de ark van het verbond door de Jordaan trokken  nadat God de wateren had gesplitst doordat er een pad ontstond  dat de Israelieten de opdracht kregen om van elke stam een steen mee te nemen uit de Jordaan en die aan de overkant te plaatsen op de plaats waar zij de nacht zouden doorbrengen Later werden deze stenen neergezet in Gilgal  ook richte Jozua twaalf stenen op midden in de Jordaan op de plaats waar de priesters met de Ark hebben gestaan  die staan er nog tot de huidige dag  deze geschiedenis is beschreven in Jozua 3 en 4  zodoende speelde de Jordaan ook een rol in het oude testament

Een lied van de gospelgroep The Lord channel  over Johannes 1 vs 15 , 17
Johannes heeft van Hem getuigd en riep en zei , 

Deze is t van wie ik zei ;
Die na mij komt is voor mij geweest ,
want Hij was eer dan ik

Want door Mozes is de wet gegeven ,
door Jezus kwam genade en waarheid ,
de Christus de zoon van God!

Hartelijke groeten heel veel liefs de Here bevolen,
Annet v.d. Meij

Posted in Annet | 4 Comments

Verslag Israël-reis deel 5: De Dode zee – Heer God U loven wij

 

 

Psalm 97 vs 1 t/m 6

De Here is koning dat de aarde juiche , dat vele kustlanden zich verheugen .
Romdom Hem zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon.
Vuur  gaat voor zijn aangezicht uit , het zet zijn tegenstanders rondom in vlam. Continue reading

Posted in Annet | Leave a comment

Israel-reis verslag deel 4: De Bergvestingen van EinGedi – God is mijn licht mijn heil wie zal ik vrezen – Hij zette mijn voeten op een rots


Psalm 31 vs 1 t/m 9

Gebed in nood: voor de koorleider een psalm van David
Bij U Here schuil ik , laat mij nimmer beschaamd worden.
Doe mij ontkomen door Uw gerechtigheid,
Neig Uw oor tot mij, red mij haastig.
Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden;
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
En om Uws Naams wil zult Gij mij voeren en leiden. Continue reading

Posted in Annet | 1 Comment

Israel verslag deel 3: De dorre vlakten der woestijnen zal zich verblijden eindeloos, De Hand des Heren kwam tot mij

De Herrijzenis van Israel, Ezechiel 37 vs 1 t/m 14:

De hand des Heren kwam tot mij en de Here voerde mij in een geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen, Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij: mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide Here Here, Gij weet het .Toen zeide hij tot mij; Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen ; gij dorre beenderen , hoort het woord des Heren , Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen ; Zie ik breng geest in u , en gij zult herleven ; ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen , u met een huid overtrekken, en geest in u brengen zodat gij herleefd ; en gij zult weten dat ik de Here ben. Ik nu profeteerde zoals hij mij bevolen had , en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis, en zie , een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden ;ik zag toe , en zie er kwamen spieren op , en vlees , en er trok een huid overheen ; maar geest was er nog niet in hen Daarop zeide hij tot mij ; profeteer tot de geest . profeteer mensenkind en zeg tot de geest ; zo zegt de Here Here ; kom van de vier windstreken . o geest , en blaas in deze gedoden , zodat zij herleven . Toen profeteerde ik , zoals hij mij bevolen had en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan een geweldig groot leger . Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Israël-reis verslag deel 2: De woestijn zal bloeien als een roos

De Woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn , de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Jesaja 35 vs 1

Deze woorden waren in mn gedachten toen we met de bus door het woestijnachtige landschap reden op weg naar Arad onderweg werd er door Avner het een en het ander verteld waar we allemaal langs reden jammer genoeg heb ik het niet allemaal kunnen onthouden wat er allemaal verteld werd ik heb nog wel geprobeerd om in een schrift alles Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Israel-reis deel 1: De hemelen vertellen Gods eer

Reisverslag 6-16 Mei Israel

Maandag morgen vroeg uiterlijk half 5 moesten we ons verzamelen op Schiphol Piet S heeft ons midden in de nacht weggebracht: Sophie Hans en ik. Dus om half 3 opstaan Piet zou ons kwart over 3 van huis ophalen. Het was nog donker toen we wegreden. Continue reading

Posted in Annet | 2 Comments

Ook deze keer de controle goed en mag weer een half jaar wegblijven geprezen zij de Here

Lieve allemaal, kort nadat ik uit Israel was thuisgekomen moest ik weer voor controle naar het ziekenhuis. Ik mag weer opnieuw een half jaaar wegblijven waar ik de Here erg dankbaar voor ben!

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat ik de eerste chemokuur kreeg en er voor mij een pittige tijd aanbrak. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor al het meeleven in de vorm van de vele gebeden kaarten mailtje s en bezoekje s en alle hulp aan huis.

En als ik weer opnieuw voor een controle moet vind ik dat iedere keer weer opnieuw spannend, maar aangezien ik het best wel druk kan hebben op m’n werk en ik nog steeds thuis zo veel mogelijk m’n activiteiten probeer voort te zetten dacht ik daar niet elk moment aan. Op dit moment ben ik druk aan het oefenen om foto s te plaatsen via de mail en hopelijk gaat het ook op mijn blog lukken.

Bij deze stuur ik wat foto s mee uit die tijd als proef als dat lukt zou ik ook aan de hand van foto s het nodige over m’n reis naar Israël kunnen vertellen. Jan-Pieter heeft er alvast een Israël foto bijgezet.

Hartelijke groeten heel veel liefs de Here bevolen van Annet

Opwekking 44
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Hem zij de Glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon, Halleluja!
Geprezen zij het Lam Dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht.
En wie Hem wilt aanvaarden word eens veilig thuisgebracht,
Voor hem geld ook dit wonder: alles is volbracht.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Posted in Annet | 2 Comments

Alweer een jaar volledig aan het werk: Geprezen zij de Heer

Het is al weer een tijdje geleden dat mn laatste blog uitkwam maar de laatste weken waren voor mij heel enerverend waardoor ik heel erg druk in mn hoofd was waardoor ik even te moe was in mn hoofd om weer een blog neer te zetten.

17 maart hoorde ik per telefoon van mn zwager Herman dat mn moeder was gevallen en een gebroken heup had opgelopen. Continue reading

Posted in Annet | 3 Comments

alweer de 2e verjaardag geweest na mijn herstelperiode prijs de Here

Eind Februari 2013 met dankbaarheid mag ik weer terugkijken op een fijne verjaardag de 2e verjaardag alweer na mijn ziekte die ik weer mocht vieren met broeders en zusters uit de gemeente en met wat overige vrienden oa van de zang en mn voormalige gemeente nu is het nog een tijd van nagenieten.

Continue reading

Posted in Annet | 3 Comments